Ban giám đốc:

 • Thạc sĩ: Lê Minh Tiến
 • Chuyên môn được đào tạo: Quản lý kinh tế
 • Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

———-

 • Nguyễn Văn Dũng
 • Trình độ: Cử Nhân
 • Chuyên môn được đào tạo: Ngôn ngữ Nhật
 • Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

———-

 • Phương Thị Thanh
 • Trình độ: Cử Nhân
 • Chuyên môn được đào tạo: Ngôn ngữ Nhật
 • Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

———-

 • Đan Hoàng Nghĩa
 • Trình độ: Cử Nhân
 • Chuyên môn được đào tạo: Ngôn ngữ Nhật
 • Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Các bộ phận:

– Hỗ trợ tuyển sinh và liên hệ đối tác

– Giáo vụ

– Văn phòng, Kế hoạch – Tài chính

– Học liệu

– Kế hoạch đào tạo và Quản lý giảng dạy

– Công nghệ

– Cố vấn học tập

– Hỗ trợ kỹ thuật

Các đơn vị phối hợp đào tạo thuộc Trường Cao đẳng công nghệ Bắc Hà: 

Các Khoa chuyên môn:
– Khoa Tiếng Nhật
– Khoa Tiếng Hàn Quốc
– Khoa Tiếng Anh
– Khoa Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Các Trung tâm
– Trung tâm Công nghệ – Học liệu
– Trung tâm thông tin thư viện