Quy chế, quy định

Tất cả các cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ cố vấn học tập, giáo vụ, các đơn vị đối tác và sinh viên học cao đẳng theo phương thức E-learning tại Trung tâm Đào tạo E-learning có trách nhiệm thực hiện đúng
theo các quy chế, quy định sau:
Quy chế đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà (Ban hành kèm theo Quyết định số: 17 /QĐ-BHU ngày 25 tháng 08 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà)
Nội dung Quy chế và danh mục các phụ lục kèm theo tại file đính kèm dưới đây:

Công khai Quy chế ĐTTX, Tự học có hướng dẫn. BHU