Danh sách Cán bộ Quản lý, Quản trị hệ thống TT Đào tạo trực tuyến (E-Learning)

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Ban, Bộ phận Ghi chú
Trình độ đào tạo Chuyên môn được đào tạo
1 Lê Minh Tiến Thạc sĩ Quản lý kinh tế Ban Giám đốc TT Giám đốc Trung tâm
2 Nguyễn Văn Dũng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Ban Giám đốc TT Phó Giám đốc Trung tâm
3 Phương Thị Thanh Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Ban Giám đốc TT Phó Giám đốc Trung tâm
4 Đan Hoàng Nghĩa Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Ban Giám đốc TT Phó Giám đốc Trung tâm
5 Lê Thị Mỹ Trà Cử nhân Kinh tế Bộ phận Truyền thông & Tuyển sinh Phụ trách – Bộ phận Truyền thông & Tuyển sinh
6 Nguyễn Huy Hải Cử nhân Luật kinh tế Bộ phận Truyền thông & Tuyển sinh Phó Bộ phận – Truyền thông & Tuyển sinh
7 Bùi Lương Đạt Cử nhân Luật kinh tế Bộ phận Truyền thông & Tuyển sinh Phó Bộ phận – Truyền thông & Tuyển sinh
8 Cao Quỳnh Anh Cử nhân Quản trị kinh doanh Bộ phận QLĐT Phụ trách – Bộ phận Quản lý đào tạo
9 Đỗ Hữu Sáng Cử nhân Quản lý giáo dục Bộ phận QLĐT Cán bộ – Bộ phận Quản lý đào tạo
10 Đinh Ngọc Giang Cử nhân Dược Bộ phận QLĐT Cán bộ – Bộ phận Quản lý đào tạo
11 Phùng Thị Thu Trang Thạc sĩ Xã hội học Bộ phận Cố vấn học tập Phụ trách – Bộ phận Cố vấn học tập
12 Nguyễn Thị Vân Anh Cử nhân Quản lý văn hóa Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
13 Phạm Thị Mai Cử nhân Tiếng Nhật Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
14 Cù Ngọc Tú Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
15 Đặng Thị Ngần Cử nhân Tiếng Nhật Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
16 Nguyễn Thị Vân Cử nhân Tiếng Nhật Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
17 Nguyễn Thị Phương Cử nhân Tiếng Nhật Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
18 Nguyễn Thị Thắm Cử nhân Tiếng Nhật Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
19 Trương Ngọc Mai Cử nhân Kế toán Bộ phận Kế hoạch – Tài chính Phụ trách – Bộ phận Kế hoạch – Tài chính
20 Nguyễn Thị Thúy Tình Cử nhân Kế toán Bộ phận Kế hoạch – Tài chính Cán bộ – Bộ phận Kế hoạch – Tài chính
21 Hà Thị Oanh Cử nhân Kế toán Bộ phận Kế hoạch – Tài chính Cán bộ – Bộ phận Kế hoạch – Tài chính

 Danh sách Cán bộ kỹ thuật TT Đào tạo trực tuyến (E-Learning)

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Trình độ nghiệp vụ sư phạm Ghi chú
Trình độ đào tạo Chuyên môn được đào tạo
1 Dương Chí Bằng Thạc sĩ Công nghệ Thông tin NVSP GV CĐ-ĐH GV Tin học kiêm phụ trách Bộ phận Kỹ thuật
2 Đào Duy Mạnh Cử nhân CNTT – Tiếng Anh Không Cán bộ kỹ thuật
3 Đinh Văn Giang Kỹ sư CNTT Không Cán bộ kỹ thuật
4 Hà Văn An Kỹ sư CNTT Không Cán bộ kỹ thuật
5 Đỗ Hữu Sáng Cử nhân Quản lý giáo dục Không Cán bộ kỹ thuật

 

Kênh thông tin facebook

Kênh thông tin E-Learning

Thư viện & giáo trình

Thư viện ảnh

Radio E-Learning

E-Learning Channel